QOF.

วัยเด็ก.

- เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ.

 

- เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน พัฒนาการสงสัยล่าช้า.

 

- เด็ก 0-5 ปี ตรวจพบพัฒนาการล่าช้า.

 

- เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย.

 

- ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight).

 

- ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5.

 

- เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย.

 

- หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง.

 

- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ.

 

- เด็ก 6 เดือน - 2 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก.

 

- วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี.

  

วัยรุ่น.

- หญิงคลอดหรือแท้งอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการวางแผนครอบครัว.

  

วัยทำงาน.

- เบาหวาน ความดัน CKD.

 

- ผลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน.

 

- จำนวนผู้ป่วยเบาหวานความดันตาม typearea.

 

- จำนวนผู้ป่วยเบาหวานความดันตาม typedisch.

 

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE).

 

- ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN.

 

- ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA.

 

- จำนวนผู้ป่วยล้างไตตาม TYPEAREA.

 

- จำนวนผู้ป่วยล้างไตตาม TYPEDISCH.

 

- หญิงหลังคลอดได้รับการทับหม้อเกลือ.

 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังคัดกรอง CVD.

 

- อายุ 35 ปีขึ้นไปคัดกรอง CVD.

  

ผู้พิการ.

- ผู้พิการด้านการได้ยิน (หู).

 

- ผู้พิการด้านการมองเห็น (ตา).

 

- ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว (ขาขาด).