ข้อมูลผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค (รง.505)

ปี พ.ศ.
ประเภทรายงาน
อำเภอ 
เดือน
-