ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกแยก 21 กลุ่มโรค (รง.504)

ปี พ.ศ.
ประเภทรายงาน
อำเภอ 
เดือน
-