E-Office => "ระบบงานสารบัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา"

แจ้งข่าวสารไปยัง รพช.

* ส่งหนังสือราชการ/ข่าวสาร

ไปยังโรงพยาบาลชุมชน

แจ้งข่าวสารไปยัง สสอ./สสก.

* ส่งหนังสือราชการ/ข่าวสาร

ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/กิ่งอำเภอ

ส่งรายงาน/ข่าวสาร เข้าไปยัง สสจ.นครราชสีมา

* ส่ง 43 แฟ้ม

ให้หน่วยบริการส่ง 43 แฟ้มที่ห้องนี้ก่อน เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่ส่ง และป้องกันการอัดไฟล์เข้า server hdc ซึ่งจะส่งผลต่อการประมวลผล

* ยกเลิกส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตามโครงสร้างใหม่ปี 2556

ยกเลิกการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตามโครงสร้างใหม่ปี 2556

* ส่งรายงานเข้า สสจ.นครราชสีมา

ช่องทางส่งรายงานต่าง ๆ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จากหน่วยงานในระดับอำเภอ

บอร์ดย่อย: ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน(SR2), ส่งรายงานระบาดวิทยา (R506), ส่งข้อมูล 18 แฟ้มของสถานบริการ, ส่งรายงาน 504,505

นสค./นักจัดการข้อมูล

* นสค./นักจัดการข้อมูล

ห้องสำหรับความรู้และส่งข่านสารด้านนักสาธารณสุขครอบครัว(นสค.) กับ นักจัดการข้อมูลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา

งบลงทุน

* ส่งงบลงทุน

ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องที่เกี่ยวกับงบลงทุนที่นี่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครราชสีมา

* ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับงานและความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

* แจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

บอร์ดย่อย: ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหาร , ร้องเรียนเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป, ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับยา
* สอบถามการขออนุญาตต่าง ๆ

สอบถามการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาติผลิดยา อาหาร เป็นต้น

บอร์ดย่อย: เรื่องเกี่ยวกับยา, เรื่องเกี่ยวกับอาหาร, ขออนุญาตเรื่องต่าง ๆ
* ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ-สอบถาม ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

กลุ่มงานควบคุมโรค

* งานโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (NCD)

งานโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (NCD) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ยินดีให้บริการ

* งานมะเร็ง

งานมะเร็ง ทุกมะเร็ง กลุ่มงานควบคุมโรค

บอร์ดย่อย: โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งานการเจ้าหน้าที่

* งานการเจ้าหน้าที่

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ้าหน้าที่ คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ คำสั่งเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

* ระบบการควบคุมภายใน ภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์ เอกสารวิชาการ สนับสนุนแนวทางารดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

* ระบบการบริหารความเสี่ยงภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการสนับสนุน แนวทางการดำเนินระบบการบริหารความเสี่ยง

* ระบบการตรวจสอบภายใน ภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการสนับสนุน แนวทางการดำเนินงานระบบการตรวจสอบภายใน

* หนังสือสั่งการแจ้งเวียน

- หนังสือสั่งการแจ้งเวียน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.)

* งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.)

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อสม.

งานนิติการ

* งานนิติการ

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ และส่งรายงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรและงานการตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

* ส่งหนังสือราชการ/ติดต่อสอบถามงานแพทย์แผนไทย

ส่งหนังสือราชการ/ติดต่อสอบถามงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

* ส่งรายงาน/ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ

ส่งรายงาน/ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก

QA โคราช

* QA Korat

การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ศูนย์ HACC โคราช

* ศูนย์ HACC โคราช

ศูนย์รวมความรู้ วิชาการต่าง ๆ ของชาว HACC โคราช

ห้อง PMQA

* ห้อง PMQA

แหล่งรวมความรู้ทางวิชาการ และคำถาม-คำตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของ PMQA

HOSXP+HOSXP PCU

* Hosxp PCU

* Hosxp

งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

* งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา

* ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลทั่วไปต่าง ๆ

ชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

* ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

* ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

สาธารณสุขอำเภอ

* ชมรมสาธารณสุขอำเภอ

ศูนย์กลางเพื่อติดต่อ-สื่อสารของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จ.นครราชสีมา

CUP เมืองย่า

* CUP เมืองย่า

ส่งรายงาน แจ้งข่าวสาร หนังสือราชการของ PCU ใน CUP เมืองย่า

ติดต่อ WebMaster

* ติดต่อ WebMaster

หากสมาชิกท่านใดสงสัยหรือต้องการมีสิทธิในการส่งข่าวของแต่ละห้อง ให้ติดต่อกับ WebMaster ทางห้องนี้ครับ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office => "ระบบงานสารบัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา" - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

274 กระทู้ ใน 8004 หัวข้อ โดย 18 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ณัฐมา เกิดสุวรรณ
กระทู้ล่าสุด: "Re: ว 1758 เรื่อง ขอแจ้..." ( วันนี้ เวลา 18:55:01 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
โรงพยาบาลคง

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 22. ออนไลน์มากที่สุด: 22 (วันนี้ เวลา 15:45:08)